Skip to content Skip to footer

Segreguj elektroodpady i świętuj Dzień Środowiska

English version below
Nasz model społeczeństwa, który opiera się w głównym stopniu na konsumpcjonizmie, prowadzi do ciągłego wzrostu wytwarzania odpadów, a co za tym idzie, także zużycia surowców, głównie tych pierwotnych. Z odsieczą temu zjawisku, przychodzi Gospodarka Obiegu Zamkniętego!

Resurowce zapewnieniem niezależności surowcowej

Idea Gospodarki Obiegu Zamkniętego (czyli GOZ), polega na minimalizacji zużycia surowców oraz powstawania odpadów. Dzięki niej możemy racjonalnie wykorzystywać zasoby i ograniczać nasz negatywny wpływ na środowisko. Aby zobrazować działanie w myśl gospodarki cyrkularnej warto przytoczyć przykład elektroodpadów. Ze Światowego Monitora Odpadów Elektronicznych wynika, że w 2022 r. na całym świecie wytworzono 62 miliardy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (aż 28 miliardów więcej niż w 2010 r.!).[1] Gdy elektroodpady są już bezużyteczne  trafiają  do odpowiednich punktów zbiórki, a z nich do zakładów przetwarzania. Według raportu, w 2022 r. właśnie z elektroodpadów odzyskano 31 miliardów kg metali, 17 miliardów kg tworzyw sztucznych oraz 14 miliardów kg innych materiałów.[2]

UE stawia na legislacje w zakresie GOZ

W myśl idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Parlament Europejski wprowadza coraz więcej regulacji, które mają na celu niwelować produkcję niepotrzebnego sprzętu oraz wydłużyć jego użytkowanie. Do końca 2024 r. wszystkie telefony komórkowe, tablety i aparaty fotograficzne sprzedawane w Unii Europejskiej będą musiały zostać wyposażone w port USB typu C, dzięki czemu wszystkie urządzenia będą mogły być ładowane przez ten sam przewód, co docelowo zmniejszy ilość wytwarzanych odpadów. Wiosną 2026 r. tym wymogiem zostaną objęte także laptopy. [3] Dodatkowo Parlament Europejski zajął się także tematem ekoprojektowania, chcąc odejść od podejścia „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. Nowe założenia UE przewidują trwałość produktu, możliwość jego ponownego użycia oraz naprawy, efektywność energetyczną i zasobooszczędność, zawartość materiałów z recyklingu, a także wprowadzenie obowiązków informacyjnych, w tym tzw. cyfrowy paszport produktu. [4] Dodatkowo już dziś zauważalny jest trend na zakup używanej elektroniki. Według raportu „Rynek używanych telefonów komórkowych” przeprowadzonych przez pracownię Kantar w ponad 12 europejskich krajach, w tym także w Polsce wynika, że 45% Polaków zakupiło w 2023 r. używany telefon, co potwierdza tendencję do zakupu produktów z drugiej ręki. [5]

Każdy nas ma wpływ na środowisko!

Jednak samo wprowadzenie regulacji to tylko część drogi. Kluczowe znaczenie ma nasze podejście do konsumpcji i odpowiedzialne zarządzanie odpadami. Każdy z nas ma wpływ na realizację zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego poprzez świadome wybory konsumenckie i prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem. Pamiętajcie więc, aby zużyty sprzęt oddawać do:

·       Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOKów), które znajdują się na terenie każdej gminy. Oddasz tam sprzęt każdego typu za darmo. Warto sprawdzić takie punkty na stronie Waszej gminy.

·       sklepów, w których kupujecie elektronikę. Przy zakupie nowego sprzętu, elektroodpad tego samego typu oddasz za darmo (np. kupujesz nowy blender, oddajesz swój stary).

·       sklepów z elektroniką, gdzie oddasz sprzęt, którego wielkość nie przekracza 25 cm.

·       specjalnych kontenerów na elektrośmieci, do których możesz wrzucić mniejsze elektrośmieci.

Jeśli natomiast posiadacie sprzęt komputerowy, którego już nie potrzebujcie, jednak jest on nadal sprawny, możecie oddać go w ramach projektu Od@wiamy!  Wasze stare monitory, komputery, laptopy i inny sprzęt komputerowy może wesprzeć dzieci i młodzież. Każdy z nas może się przyczynić do pozytywnej zmiany na Ziemi! 

__________________________________________________________

[1] The Global E-waste Monitor 2024 (2024), United Nations Institute for Traninig and Research, https://ewastemonitor.info/global-e-waste-monitors/ , data dostępu: 23/05/2024, s. 10

[2] The Global E-waste Monitor 2024 (2024), United Nations Institute for Traninig and Research, https://ewastemonitor.info/global-e-waste-monitors/ , data dostępu: 23/05/2024, s. 11

[3] Nareszcie jedna ładowarka do wszystkich urządzeń mobilnych już od 2024 roku, Parlament Europejski, https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220930IPR41928/nareszcie-jedna-ladowarka-do-wszystkich-urzadzen-mobilnych-juz-od-2024-roku, data dostępu: 27.05.2024

[4] Rozporządzenie ws. ekoprojektu coraz bliżej. Rada UE uzgodniła swoje stanowisko, Teraz Środowisko, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/rozporzadzenie-ekoprojekt-ecodesign-stanowisko-rada-ue-13441.html, data dostępu: 27.05.2024

[5] Odnowiony smartfon już w kieszeń co piątego z nas, ecoekonomia.pl, https://ecoekonomia.pl/2024/05/14/co-piaty-polak-korzysta-z-odnowionego-smartfona/, data dostępu: 28.05.2024

Segregate E-waste and Celebrate Environment Day

Our society, which is predominantly based on consumerism, leads to a continuous increase in waste production and, consequently, the consumption of resources, primarily raw materials. The Circular Economy comes to the rescue of this phenomenon!

Resources Ensure Resource Independence

The idea of the Circular Economy (CE) is to minimize the use of resources and waste generation. Through CE, we can use resources rationally and reduce our negative impact on the environment. To illustrate the principles of the circular economy, let’s consider electronic waste. According to the Global E-waste Monitor, 62 million tons of electronic and electrical waste were generated worldwide in 2022 (an increase of 28 million tons compared to 2010!)[1]. When e-waste becomes unusable, it is directed to proper collection points and then to processing facilities. According to the report, in 2022, 31 billion kg of metals, 17 billion kg of plastics, and 14 billion kg of other materials were recovered from e-waste. [2] 

The EU Focuses on CE Legislation

In line with the Circular Economy, the European Parliament is introducing more regulations aimed at reducing the production of unnecessary equipment and extending its usage. By the end of 2024, all mobile phones, tablets, and cameras sold in the European Union must be equipped with a USB-C port, allowing all devices to be charged with the same cable, ultimately reducing waste production. By spring 2026, this requirement will also apply to laptops. [3]  Additionally, the European Parliament has addressed eco-design, moving away from the “take, make, dispose” approach. The new EU guidelines advocate for product durability, reusability, reparability, energy efficiency, resource conservation, the inclusion of recycled materials, and mandatory information obligations, including the so-called digital product passport. [4]  Furthermore, there is a noticeable trend towards purchasing used electronics. According to the “Used Mobile Phone Market” report conducted by Kantar in over 12 European countries, including Poland, 45% of Poles purchased a used phone in 2023, confirming the trend towards second-hand products. [5]

Everyone Can Make an Impact!

However, implementing regulations is just part of the solution. Our approach to consumption and responsible waste management is crucial. Each of us can contribute to the principles of the Circular Economy through conscious consumer choices and proper handling of used equipment. Remember to dispose of your used equipment at:

·       Point of Selective Collection of Municipal Waste( PSZOK) located in each municipality. You can drop off any type of equipment there for free. Check your municipality’s website for these points.

·       Electronics stores where you purchase new equipment. When buying new equipment, you can dispose of the same type of e-waste for free (e.g., buying a new blender, you can dispose of your old one).

·       Electronics stores where you can drop off equipment no larger than 25 cm.

·       Special e-waste containers where you can dispose of smaller e-waste items.

If you have computer equipment that you no longer need but is still functional, you can donate it through the Od@wiamy project. Your old monitors, computers, laptops, and other computer equipment can support children and youth. Each of us can contribute to a positive change on Earth!

______________________________________________

[1] The Global E-waste Monitor 2024 (2024), United Nations Institute for Traninig and Research, https://ewastemonitor.info/global-e-waste-monitors/ , data dostępu: 23/05/2024, s. 10

[2] The Global E-waste Monitor 2024 (2024), United Nations Institute for Traninig and Research, https://ewastemonitor.info/global-e-waste-monitors/ , data dostępu: 23/05/2024, s. 11

[3] Nareszcie jedna ładowarka do wszystkich urządzeń mobilnych już od 2024 roku, Parlament Europejski, https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220930IPR41928/nareszcie-jedna-ladowarka-do-wszystkich-urzadzen-mobilnych-juz-od-2024-roku, data dostępu: 27.05.2024

[4] Rozporządzenie ws. ekoprojektu coraz bliżej. Rada UE uzgodniła swoje stanowisko, Teraz Środowisko, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/rozporzadzenie-ekoprojekt-ecodesign-stanowisko-rada-ue-13441.html, data dostępu: 27.05.2024

 

[5] Odnowiony smartfon już w kieszeń co piątego z nas, ecoekonomia.pl, https://ecoekonomia.pl/2024/05/14/co-piaty-polak-korzysta-z-odnowionego-smartfona/, data dostępu: 28.05.2024