Skip to content Skip to footer

Świąteczne elektroodpady? Czas zrobić z nimi porządek!

English version below

W okolicy Bożego Narodzenia robimy świąteczne porządki i często natrafiamy na… elektroodpady. Czym są i jak się ich prawidłowo pozbyć? Tego dowiesz się z artykułu.

Elektroodpady to każdy zużyty, niepotrzebny lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Nie tak łatwo je rozpoznać, bo choć działają na prąd, nie zawsze czerpią go z gniazdka, a częściej – z baterii lub nawet… z innego urządzenia (tak robią np. pendrive’y, głośniki czy słuchawki). Które elektroodpady najczęściej znajdujemy w domu w okresie świąt?

 1. świecące lub grające ozdoby lub gadżety: lampki, pozytywki, podświetlone “domki”, migające “uszy” renifera
 2. elektroniczne zabawki: grające książeczki, śpiewające misie, świecące piłeczki
 3. sprzęt telefoniczny, komputerowy i RTV: smartfony, tablety, laptopy, głośniki, słuchawki, telewizory
 4. sprzęt AGD: odkurzacze, zmywarki, piekarniki, czajniki elektryczne
 5. sprzęt do pielęgnacji: masażery, szczoteczki elektryczne i soniczne, golarki
 6. kable, ładowarki, przewody.

Część z nich kupujemy sami. Skuszeni piękną ozdobą, nie zwracamy uwagi na jakość jej wykonania ani baterię, którą trudno dostać na wymianę, i zaraz niedziałający gadżet ląduje w naszej szufladzie. Robiąc świąteczne porządki, decydujemy się też nareszcie wymienić psujący się ciągle odkurzacz, a planując wigilijne menu, zamawiamy w końcu blender, choć przez ostatnie miesiące jakoś udawało się nam bez niego obyć.

Kolejne elektroodpady pojawiają się wraz z prezentami. Dostajemy nowe urządzenia, które dublują funkcje tych, które już posiadamy. Uświadamiamy sobie wtedy, że ze starych już na pewno nie będziemy korzystać. Co w takim razie możemy z nimi zrobić?

 • Wszystko, co już zastąpiliśmy nowszym modelem, puśćmy w drugi obieg: sprzedajmy lub przekażmy znajomym czy potrzebującym. Niepotrzebny sprzęt komputerowy oddajmy w ramach akcji Odn@wiamy.
 • Zepsuty lub zużyty sprzęt zanieśmy do odpowiedniego punktu zbiórki. Drobne elektroodpady (których żaden wymiar nie przekracza 25 cm) możemy wrzucić do specjalnego pojemnika lub oddać w sklepie z elektroniką o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw., natomiast te większe zanieśmy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Adres PSZOK-u znajduje się na stronie gminy.
 • Pamiętajmy, że w momencie zakupu nowego sprzętu, możemy oddać stary model urządzenia, np. gdy kupujemy w sklepie nowe słuchawki, sprzedawca ma obowiązek przyjąć od nas stare, które chcemy mu oddać (1:1 – kupujemy jedne słuchawki, możemy oddać jedne stare słuchawki).

Christmas e-waste? It’s time to sort it out!

As we are doing the big clean before Christmas, we often come across… electronic waste. What is it and how to get rid of it properly? You will learn this from the article.

E-waste is any worn-out, broken or no longer needed electrical and electronic equipment. It is not easy to recognize, because although it runs on electricity, it does not always draw it from a socket, but more often from a battery or even… from another device (e.g. pendrives, speakers or headphones). Which electronic waste do we most often find at home at Christmas time?

 1. illuminated or musical Christmas decorations or gadgets: lamps, music boxes, LED houses, LED reindeer antlers
 2. electronic toys: musical books, singing teddy bears, LED balls
 3. computer and audio/video equipment: smartphones, tablets, laptops, speakers, headphones, earbuds, TV screens
 4. household appliances: vacuum cleaners, dishwashers, ovens, electric kettles
 5. personal care equipment: massagers, electric and sonic toothbrushes, shavers
 6. cables, chargers, wires.

We buy some of these ourselves. Tempted by a beautiful decor, we do not pay attention to its quality or the battery that is difficult to replace, and soon the non-working gadget ends up in our drawer. During Christmas cleaning we decide to replace the vacuum cleaner that keeps breaking down, and while planning the Christmas menu, we finally order a hand blender, although we have somehow managed to live without it for the last few months.

More electronic waste comes along with gifts. We get new devices that duplicate the functions of those we already have. We then realize that we will definitely not use the old ones anymore. So what can we do with them?

 • Take everything that we have already replaced with a newer model and put it back into circulation: sell it or give it to friends or people in need. Donate unnecessary computer equipment to Odn@wiamy.
 • Take broken or worn-out equipment to an e-waste collection point. We can throw small e-waste (none of whose dimensions exceeds 25 cm) into a special e-waste container or return it to an electronics store with a sales area of ​​over 400 square meters, while larger items should be taken to the Selective Collection Point for the Municipal Waste (its address can be found on each municipality’s website).
 • Remember that when purchasing new equipment, we can return the old model of the device, e.g. when we are purchasing new headphones, the seller is obliged to accept the old ones, which we want to return (1:1 – we buy one pair of headphones, we can return one pair of old headphones).